legislaţie.

   "Nemo censetur, ignorare legem" (nimeni nu are voie să nu cunoască legea) este un adagiu formulat încă în dreptul roman, a cărui consecinţă este că necunoaşterea legii nu poate fi o scuză pentru absolvirea de răspundere şi de aplicarea unei sancţiuni în cazul încălcării normelor de drept.

   Pentru aceasta venim în sprijinul dumneavoastră cu extrase din legile şi hotararile de guvern în vigoare.

Legislaţie

meniu legislaţie.

Extras din HG 301/2012.

CAPITOLUL V
Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
SECŢIUNEA 1
Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 67
(1) Asocierea măsurilor şi a mijloacelor de siguranţă prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecţie şi a sistemelor de detecţie, supraveghere şi alarmare se face
în baza analizei de risc la efracţie, elaborată în condiţiile art. 2.
(2) Deţinătorul sistemelor de supraveghere are obligaţia afişării în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existenţa acestora.
(3) Conducătorii unităţilor au obligaţia folosirii mijloacelor de protecţie mecanofizică şi a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform
standardelor europene sau naţionale în vigoare de către organisme acreditate din ţară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European.
(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video
şi/sau audio în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală.
Art. 68
(1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:
a) unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
b) unităţi sau instituţii de interes public;
c) instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
d) magazine de arme şi muniţii;
e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
g) centre de procesare;
h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi;
i) obiective industriale;
j) depozite;
k) instalaţii tehnologice.
(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 69
(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de către beneficiar spre avizare la inspectoratele judeţene de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti pe raza cărora/căreia se află obiectivul,înainte de începerea lucrărilor de execuţie.
(2) Avizul proiectului se acordă de personalul de specialitate al poliţiei, în termen de 15 zile de la depunere, în următoarele situaţii:
a) sunt îndeplinite cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1;
b) componenţa, calitatea şi funcţionalitatea sistemelor asigură detecţia pătrunderii neautorizate, supravegherea şi înregistrarea video, precum şi transmiterea la distanţă a
semnalelor tehnice şi de alarmare;
c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 70
(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaborează de personalul tehnic al societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, cu competenţe
profesionale specifice, cu respectarea cerinţelor din prezentele norme metodologice şi a normativelor tehnice specifice.
(2) La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat să prevadă doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate
cu standardele naţionale sau europene de profil şi în concordanţă cu gradul de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului protejat.
(3) Proiectantul sistemului de securitate răspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice în faza de proiect, iar societatea care instalează sistemul de securitate
este răspunzătoare de implementarea şi respectarea proiectului de execuţie.
(4) Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcţiune a sistemului,
după consultarea unui proiectant autorizat.
Art. 71
(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afectează cerinţele iniţiale, se materializează prin actualizarea
proiectului cu fişe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliţiei.
(3) Modificarea sistemului prin diminuarea componentelor prevăzute în proiectul avizat de către poliţie se supune unui nou aviz.
Art. 72
Participarea specialistului poliţiei la punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicaţiile avizate.
Art. 73
(1) Elementele de protecţie mecanofizică destinate asigurării securităţii la efracţie a valorilor pot fi folosite dacă acestea deţin documente de certificare a conformităţii
cu standardele europene sau naţionale de profil, care să ateste clasa de rezistenţă la efracţie la atac manual ori de rezistenţă la acţiunea armelor de foc.
(2) Nivelul de rezistenţă al acestor produse se aliniază în funcţie de valorile protejate, conform anexei nr. 1.